Novinky

Zmena názvu

Správna rada Šrobárovho ústavu DTaRCH, n.o. Dolný Smokovec na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 4.7.2017 uznesením č. 02/39/2017 schválila zmenu názvu zdravotníckeho zariadenia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec na:

 
„Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec“

 
s účinnosťou od 1.8.2017.

 
Druh zdravotníckeho zariadenia, právna forma, pridelené IČO a DIČ, aj dojednané zmluvné vzťahy ostávajú nezmenené.

Prosíme darujte 2 % (3 %) podielu Vašej zaplatenej dane

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb bol zriadený 19.12.1919, keď vytvorené kúpeľné zariadenie prešlo do vlastníctva štátnej správy a v rámci Masarykovej ligy proti tuberkulóze bol zriadený Štátny detský liečený ústav Šrobárov. Slávnostné otvorenie ústavu sa uskutočnilo 5.4.1920 samotným ministrom zdravotníctva Dr. Vavrom Šrobárom. 1.7.1960 bol zriadený Odborný liečebný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb ako liečebňa tuberkulózy a respiračných chorôb, ktorý ako jeden zo siedmich odborných ústavov podliehal Ústrednému riaditeľstvu odborných liečebných ústavov tuberkulózy a respiračných chorôb vo Vyšných Hágoch. Úplnú právnu subjektivitu získal ústav 10.12.1992, keď bolo rozhodnutím MZ SR zrušené Ústredné riaditeľstvo a ústav bol dňom 1.1.1993 zaradený do priamej podriadenosti zriaďovateľa, t.j. Ministerstva zdravotníctva SR. V roku 2000 sa zmenil názov zariadenia na Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb a v roku 2004 vydala vláda SR rozhodnutie o transformácii štátnej príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby s názvom Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na základe zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Prosíme darujte 2 % (3 %) podielu Vašej zaplatenej dane.

pdfVyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% yaplatenej dane135.7 KB

 http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Ďakujeme!

Čítať ďalej...

Prichádzame za Vami

Šrobárov ústav rozširuje ponuku svých služieb o nové pracoviská, v ktorých Vás a Vaše deti ošetríme v špecializovaných ambulanciách.

podolinec petrovany

Čítať ďalej...

Prosíme darujte 2% (3%) podielu Vašej zaplatenej dane

Šrobárova nadácia vznikla 16.4.2004 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR.

Od vzniku sa Šrobárova nadácia svojou činnosťou podieľa na vytváraní priaznivých podmienok zdravotnej starostlivosti pre deti s ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, tuberkulózy a cystickej fibrózy, ktroré sa liečia v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. vysokošpecializovanom odbornom ústave Dolný Smokovec, Vysoké Tatry.
Nadácia od r. 2004 sa snaží získavať priamo od darcov a z podielu zaplatenej dane ( 2% ) finančné prostriedky, ktoré jej slúžia na podporné spolufinancovanie činností  Šrobárovho ústavu v prospech detských pacientov, ktorí sa tam liečia. Za obdobie rokov 2005 – 2011 poskytla Šrobárova nadácia ako dary finančné prostriedky a vecné dary v hodnote spolu 141 516 €. V prvých  rokoch to boli finančné prostriedky,  hlavne na postupnú obnovu dňa 19.11.2004  víchricou poškodených budov ústavu. V ostatných rokoch to boli vecné dary (oblečenie pre pacientov, posteľná bielizeň pre pacientov, PC, televízory, hračky a športové potreby pre pacientov ap.).

Prineste spolu s nami skvalitnenie života detským pacientom, ktorí trpia respiračnými ochoreniami, alergickými ochoreniami dýchacích ciest a pľuc, tuberkulózou alebo cystickou fibrózou. Pretože nám záleží na tom, aby sa deťom ľahšie dýchalo......  

Prosíme darujte 2% (3%) podielu Vašej zaplatenej dane

Čítať ďalej...