Lôžkové oddelenia

ŠÚDTaRCH n.o., je členený na 9 oddelení s 285 lôžkami a jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami. Deti sú na oddelenia umiestňované podľa veku

Z celkového počtu lôžkového fondu oddelení je 25 lôžok vyčlenených pre špecifické pľúcne i mimopľúcne ochorenia (tuberkulóza). Toto oddelenie má svoj samostaný režim a je izolované od ostatných oddelení.

Denný režim pacientov na oddeleniach je prispôsobený vekovému zloženiu pacientov. Zdravotnícku starostlivosť na každom oddelení zabezpečuje lekár oddelenia v spolupráci s primárom. Organizačne sa na chode oddelenia spolupodieľajú vedúce sestry primariátov a námestníčka pre ošetrovateľstvo. Služby lekárov a sestier na oddeleniach sú zabezpečené v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.
Na starostlivosti o pacientov sa okrem zdravotníckeho personálu podieľajú u detí predškolského veku aj učiteľky materskej školy a u školákov učitelia základnej školy a vychovávatelia.