autocad lt 2014 student price autodesk autocad 2014 light price photoshop lightroom apple mac oem how much revit 2017 student license cost autodesk 3ds max 2017

Lôžkové oddelenia

ŠÚDTaRCH n.o., je členený na 9 oddelení s 285 lôžkami a jednotku intenzívnej starostlivosti s 5 lôžkami. Deti sú na oddelenia umiestňované podľa veku

Z celkového počtu lôžkového fondu oddelení je 25 lôžok vyčlenených pre špecifické pľúcne i mimopľúcne ochorenia (tuberkulóza). Toto oddelenie má svoj samostaný režim a je izolované od ostatných oddelení.

Denný režim pacientov na oddeleniach je prispôsobený vekovému zloženiu pacientov. Zdravotnícku starostlivosť na každom oddelení zabezpečuje lekár oddelenia v spolupráci s primárom. Organizačne sa na chode oddelenia spolupodieľajú vedúce sestry primariátov a námestníčka pre ošetrovateľstvo. Služby lekárov a sestier na oddeleniach sú zabezpečené v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.
Na starostlivosti o pacientov sa okrem zdravotníckeho personálu podieľajú u detí predškolského veku aj učiteľky materskej školy a u školákov učitelia základnej školy a vychovávatelia.