XXX. ročník Slovensko-Poľských Vojtekových - Rudnikových dní

V dňoch 5. – 7.10.2017 sa v poľskej Rabke uskutočnil XXX. ročník Slovensko-Poľských Vojtekových - Rudnikových dní detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie. Toto podujatie sa organizuje každoročne a miestom konania je striedavo Dolný Smokovec a Rabka. Na konferencii sú prezentované aktuálne poznatky z oblasti pediatrie, pneumologie a imunoalergológie a svoj priestor dostávajú okrem erudovaných odborníkov aj mladí lekári a študenti doktorandského štúdia.

Čítať ďalej...

Čo sa skrývalo za podozrením na TBC pľúc?

Aktinomykóza je zriedkavé subakútne až chronické infekčné ochorenie, spôsobené anaeróbnymi mikroorganizmami z rodu Actinomyces, najčastejšie Actinomyces israelli. Je bežným komenzálom sliznice v dutine ústnej, menej v hornej časti gastrointestinálneho traktu a v ženskom genitáli. Nie sú to virulentné mikroorganizmy a vyžadujú porušenie integrity sliznice a prítomnosť devitalizovaného tkaniva na inváziu do hlbších tkanív. Zápal je hnisavý, granulomatózny a môže byť nasledovaný fibrózou. Prejavuje sa tvorbou mnohopočetných často medzi sebou komunikujúcich abscesov, charakteristická je aj tvoba fistúl. Šíri sa kontinuálne, zriedkavejšie hematogénne. Lymfatická diseminácia je zriedkavá.

Čítať ďalej...

Kam kráča detská tuberkulóza

Tuberkulóza je závažné infekčné ochorenie, ktoré sa napriek snahám mnohých organizácií  a krajín doteraz nepodarilo eradikovať  v žiadnej krajine sveta.  Na Slovensku je celková epidemiologická situácia vo výskyte tuberkulózy dlhoročne priaznivá a epidemiologické dáta ukazujú, že krivka incidencie má stále klesajúci charakter. Napriek tomu   nie je toto tvrdenie také jednoznačné v detskej populácii. Narastá nielen počet ochorení  ale aj ich  závažnosť.   Kým v predchádzajúcich  rokoch  sme sa stretávali skôr s menej závažnými  formami tuberkulózy, dnes je situácia iná. V nedávnej  minulosti  sme liečili deti hlavne s pľúcnou tuberkulózou a  len málokedy  s jej aktívnou – teda infekčnou formou.   V ostatných rokoch  pribúdajú   závažné aktívne   a rozsiahle nálezy pľúcnej tuberkulózy a ich  výskyt sa posúva  do tých najnižších vekových skupín 0-4 ročných detí.  Stále častejšie sa stretávame s mimopľúcnymi formami tuberkulózy. Patria k nim hlavne    tuberkulózne  spondylodiscitídy, tuberkulózne meningoencefalitídy  a najzávažnejšia forma – miliárna tuberkulóza. Žiaľ, musíme  konštatovať, že tuberkulóza  sa stáva aj príčinou úmrtia malých detí.   Na liečbu tuberkulózy  dnes už nepostačujú „klasické“ špecifické oddelenia, ale vyžaduje  si  mať adekvátne vybavenú infekčnú jednotku intenzívnej starostlivosti.  Trend narastania týchto ochorení je  v časovej súvislosti s ukončením primovakcinácie novorodencov BCG vakcínou. S tým zároveň úzko súvisí aj druhý problém,  ktorým je narastanie výskytu  atypických netuberkulóznych mykobakterióz. Tretím problémom je celosvetový problém rezistentných foriem tuberkulózy, ktoré sa, žiaľ, vyskytujú už aj na Slovensku a v detskom veku, našťastie ide zatiaľ o ojedinelé prípady   Práve táto rôznorodosť prejavov tuberkulóznych ochorení môže byť diferenciálno-diagnostickým problémom a v tejto situácii bude stále viac a viac platiť, že diagnostikovať  budeme vedieť len to ochorenie, na ktoré budeme myslieť.

Na XX. kongrese Slovenskej a Českej Pneumoftizeologickej spoločnosti, ktorý sa konal na Štrbskom Plese 14.-.16.6.2017 mimo iné odznela aj táto prednáška

Miškovská M., Dzuracká A., Strachan T., Ferenc P., Fábry J.

Rehabilitačná liečba ako súčasť komplexnej liečby u detských astmatikov

26.5.2017 bol publikovaný E-learningový článok na portály https://i-med.sk
(pre prihlásené používatele tu:) https://i-med.sk/vzdelavaci-text-prispevku-188

V príspevku poukazujeme na nutnosť komplexnej antiastmatickej liečby u detí s prieduškovou astmou.
Zdôrazňujeme význam respiračnej fyzioterapie, ktorá spolu s pohybovou liečbou tvorí základ liečebnej
rehabilitácie pacientov s respiračnými ochoreniami. Respiračná fyzioterapia umožňuje korekciu správneho
dychového stereotypu, odstraňuje nadmerný hlien z dýchacích ciest a tým zlepšuje priechodnosť
dýchacích ciest. Dôležitú úlohu v manažmente liečby prieduškovej astmy zohráva monitoring ventilačných
parametrov, ktorý odráža správnosť liečby a reaktivitu pacienta na liečbu. Respiračná fyzioterapia v rámci
komplexnej antiastmatickej liečby prispieva k zlepšeniu ventilačných parametrov a často umožňuje
redukciu medikamentóznej liečby u detských pacientov s prieduškovou astmou.

MUDr. J Tóthová

 

Naše skúsenosti s bazofil aktivačnými testom v diagnostike inhalačných a potravinových alergií metodikou BasoFlowEx® kit

Incidencia alergicky podmienených ochorení v pediatrickej populácii má neustále stúpajúcu tendenciu a v súčasnosti nadobúda už epidemický charakter. Kvôli tomu sa kladie stále väčší dôraz na rýchlu, presnú a overenú diagnostiku týchto ochorení.

V tejto práci sme sa rozhodli sprostredkovať naše klinické skúsenosti s bazofil aktivačným testom v diagnostike IgE mediovaných hypersenzitívnych reakcií. Princíp tkvie v detekcii aktivovaných bazofilov prietokovou cytometriou po naviazaní špecifického alergénu na základe fluorescenčne značených monoklonálnych protilátok proti jednotlivým identifikačným a aktivačným markerom na povrchu bazofilov.

    V našom súbore 109 pacientov sme preukázali signifikantne vyššiu senzitivitu daného testu pri testovaní inhalačných a potravinových alergénov v porovnaní s kožnými testami a stanovením špec. IgE protilátok. Preto bazofil aktivačný test predstavuje vhodnú a klinicky overenú diagnostickú metódu u pacientov, kde nemožno z rozličných príčin realizovať kožné testy, výsledky špec. IgE nezodpovedajú klinike pacienta alebo v rámci dlhodobého monitorovanie účinku špecifickej alergénovej imunoterapie.

Kunč. P., Fábry J., Ištvanková K., Ferenc P., Melter J.

Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a ŠUDTaRCh Dolný Smokovec

Prezentované na konferencii: XX. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra v Starej Lesnej 24-25.3 2017