Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

FRO

FYZIATRICKO – REHABILITAČNÉ ODDELENIE
Na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení pracuje lekár a 9 kvalifikovaných fyzioterapeutiek. Na základe ordinácie lekára a po vstupnom vyšetrení fyzioterapeutom pacient absolvuje vhodné liečebné procedúry z  respiračnej fyzioterapie.

Čítať ďalej...

Funkčná diagnostika pľúc

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) objektívne vyjadruje poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc, pomáha dotvárať obraz dieťaťa s ochorením dýchacieho systému spolu s anamnézou, klinickými prejavmi, fyzikálnym nálezom, či inými

Čítať ďalej...

Rádiodiagnostika

SIREGRAPH ID Tridoros 512 MPRtg prístroj: SIREGRAPH ID a Tridoros 512 MP -  diaľkovo riadený prístroj pre rtg diagnostiku s rtg žiaričom nad pacientom s plnoautomatickým sériografom, s možnosťou šikmej projekcie, lineárnej tomografie, skiaskopie a doplnený o SIRCAM kameru 103 s možnosťou 3 snímkov formátu 10 x 10 / s.

Čítať ďalej...

Oddelenie laboratórnej diagnostiky

Oddelenia laboratórnej diagnostiky pozostáva z laboratórií vykonávajúcich vyšetrenia v piatich odboroch: biochémia, hematológia, mikrobiológia, imunológia a genetika. Koncepcia oddelenia je postavená na vzájomnom interpretačnom prepojení jednotlivých laboratórií, čo umožňuje komplexné a rýchle vyšetrenie detského pacienta z minimálneho objemu získaných biologických vzoriek. Kvalitu práce riadime podľa noriem ISO pre medicínske laboratóriá. V rámci externého hodnotenia kvality sa zúčastňujeme kontrolných cyklov v EÚ z krajín Nemecko, Rakúsko, Česká republika.

Genetika

Genetické vyšetrenia v našom portfóliu súvisia s ich klinickými prejavmi, ktoré sú v centre pozornosti nášho zdravotníckeho zariadenia. V súčasnej dobe vykonávame pre genetické pracoviská v celej SR identifikáciu mutácií súvisiacich s primárnymi imunodeficitmi:
1.    Nijmegen breakage syndrom – mutáciu slovanskú, ruskú a anglickú.
2.    Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases – mutáciu 523delT súvisiacu s kompletným deficitom receptora I. pre interferón gamma.

Imunológia

Imunologické vyšetrenia sú vykonávané v oblasti humorálnej aj celulárnej imunity. Orientované sú na posúdenie správneho vývoja imunitného systému u detí, vyhľadávanie primárnych a sekundárnych imunodeficitov, hľadanie príčin zníženej alebo zvýšenej aktivity imunitného systému

Čítať ďalej...

Mikrobiológia

Mikrobiologické laboratórium pozostáva z  5 laboratórnych pracovísk: klasická bakteriológia, mykobakteriológia, molekulárna mikrobiológia, parazitológia, serológia.
Mykobakteriologické laboratórium je špecializované na diagnostika tuberkulózy (M. tuberculosis komplex, M. bovis-BCG,  atypické mykobaktérie ). Používame systém MGIT, klasickú kultiváciu na Loewenstein-Jensen vaječnej pôde a vyšetrenie primárnych vzoriek a izolovaných kmeňov metódou PCR.

Čítať ďalej...

Hematológia

Hematologické laboratórium je vybavené analyzátorom Sysmex, prietokovým cytometrom FC500 (Beckman-Coulter), koagulometrom (Date-Behring).

Čítať ďalej...